บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด
(ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ)

CHAYO ASSET MANAGEMENT ประกอบธุรกิจซื้อหนี้ฯ จากสถาบันฯ การเงินมาบริหารฯ และจัดการให้ เกิดประโยชน์สูงสุด กับบริษัทฯ สถาบันผู้ขาย และลูกหนี้ ด้วยการติดตาม หรือการปรับลดมูลค่าหนี้ หรือการเจรจา ประนอมหนี้ หรืองานคดี รวมทั้งการสืบทรัพย์ และการขายทอดตลาดหลักประกัน ทั้งนี้บริษัทฯ กระทำภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และการรักษาภาพลักษณ์ ของผู้ขายเป็นสำคัญ

บริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร์ จำกัด
(ธุรกิจให้บริการระบบข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ Call Center)

Chayo Call Center ได้ดำเนินการให้บริการระบบข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ผ่านทางระบบโทรศัพท์เพื่อแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายงานด้านนี้ไปยังองค์กรหรือหน่วนงานที่มีศักยภาพ