บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด
(ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ)

CHAYO ASSET MANAGEMENT ประกอบธุรกิจซื้อหนี้ฯ จากสถาบันฯ การเงินมาบริหารฯ และจัดการให้ เกิดประโยชน์สูงสุด กับบริษัทฯ สถาบันผู้ขาย และลูกหนี้ ด้วยการติดตาม หรือการปรับลดมูลค่าหนี้ หรือการเจรจา ประนอมหนี้ หรืองานคดี รวมทั้งการสืบทรัพย์ และการขายทอดตลาดหลักประกัน ทั้งนี้บริษัทฯ กระทำภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และการรักษาภาพลักษณ์ ของผู้ขายเป็นสำคัญ

Chayo Property and Service Company Limited
(รับงานบริการด้าน Call Center)

Customer Service Center servicing on debt tracking and collection service, investing, and managing non-performing loans auctioned from financial institutions and other companies including lending business (collateral and non- collateral

Chayo Capital Company Limited
(ปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน)

Lending Business both collateral and non-collateral