บริษัทเข้าร่วมโครงการ "Company Snapshot @NOMURA" ในวันที่ 11 ก.ย. 2561 เวลา 12.00-14.00 น. ณ CNS Convention Center ชั้น G อาคารไทยวา ถนนสาทรใต้