บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ดำเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์ด้อย คุณภาพและการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้ โดยสามารถแบ่งประเภทธุรกิจตามลักษณะการดำเนินงานได้ทั้งหมด 3 ประเภท ประกอบด้วยธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ และธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โดยบริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้มาเป็นระยะ เวลากว่า 20 ปี ก่อนที่จะขยายธุรกิจโดยเน้นการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในพ.ศ.2557 ต่อมา ในพ.ศ.2559 บริษัทได้จัดตั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่บริษัท ให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้

2540

ก่อตั้ง

จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ภายใต้ชื่อ
บริษัท เขียนแอนด์เคลย์ จำกัด

2561

เข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ วันที่
22 มีนาคม 2561

2

บริษัทย่อย

ได้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด และ
บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

  • 2540
  • 2552
  • 2558
  • 2560

มีนาคม

11 มีนาคม 2540

จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ณ วันที่ 11 มีนาคม 2540 ด้วยทุนเริ่มแรก 3.00 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท เขียนแอนด์เคลย์ จำกัด โดยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น ภายใต้หมวดธุรกิจ 69100 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้

  • ร่วมทำการตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ (Due Diligence)ให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (SME Bank)
  • ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังหมายเลข 2967 ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการหนี้สิน บริหารเงิน และบริหารหนี้สิน (โดยมีวาระการต่ออายุใบอนุญาตทุก 2 ปี)

ธันวาคม

1 ธันวาคม 2558

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็น บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (CHAYO) โดยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทางกฎหมาย ภายใต้หมวด ธุรกิจ 69100 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ และทนายความ

23 ธันวาคม 2558

  • จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 207.00 ล้านบาท รวมเป็นทุน จดทะเบียน 210.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

  • ปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริหาร สินทรัพย์ ชโย จำกัด (“Chayo AMC”) และบริษัท ชโยคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (“Chayo Call Center”) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558

พฤษภาคม

11 พฤษภาคม 2560

  • จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลจากบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทมหาชน จำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเปลี่ยนชื่อกิจการจาก บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

  • จดทะเบียนเพิ่มทุน ณ วันแปรสภาพ (วันที่ 11 พฤษภาคม 2560) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 70.00 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันแปรสภาพจำนวน 280.00 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 210.00 ล้านบาท และทุนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ จำนวน 70.00 ล้านบาท

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และแตกหุ้นสามัญของบริษัทจาก 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นจำนวน 420,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วิสัยทัศน์

เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้ที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ

บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ตามกฏหมาย และพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้

เสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง

ใช้การตลาดนำทำอย่างเป็นระบบจบหรือครบกระบวนการขั้นตอน

บริหารจัดการด้วยระบบคุณธรรม ให้ความสำคัญกับทางออกของลูกหนี้