สำหรับปี 2561 ถือว่าเป็นปีแห่งการปลดล็อคข้อจำกัดของบริษัทในการขยายธุรกิจ เนื่องจากในอดีตบริษัทมีข้อจำกัด ในการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการเข้าตลาดและการระดมทุนในปีนี้จะช่วยให้บริษัทปลดล็อคข้อจำกัดดังกล่าวได้ โดยบริษัทมีแผนที่นำเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนส่วนใหญ่ในครั้งนี้ไปขยายการลงทุนในพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้ง ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปี 2561 จะเป็นปีแห่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของบริษัท

ผศ. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการ

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2560

ปี 2560 ถือเป็นปีของจุดเริ่มต้นการเดินทางของบริษัทในการเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าตลาดมาตั้งแต่ปี 2557 โดยเริ่มจากการว่าจ้างบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS Co., Ltd เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทการว่าจ้างที่ปรึกษามาช่วย ในการวางระบบควบคุมภายในรวมถึงการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)เข้ามาช่วยตรวจสอบ ระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการเพิ่มทุนและการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในปีปลายปี 2558 การว่าจ้างทีมผู้บริหารใหม่เข้ามาเสริมทัพในปี 2559และต่อมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 บริษัทก็ได้ยื่นแบบแสดง รายการข้อมูลการการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และสำนักงาน ก.ล.ต ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยหุ้นของบริษัทได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดวันแรกในมีนาคม 2561

ปี 2560 นอกจากเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของการเดินทางแล้วยังเป็นปีแห่งการท้าทายของบริษัทอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ในด้านการจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเป้าหมายในสภาวะที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการฟื้นตัวอย่างช้าๆการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และการขยายธุรกิจการลงทุนไปยังสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันมากขึ้น จากประสบการณ์ การทำงานและทีมงานด้านการเจรจา ติดตามและทวงถามหนี้ ที่มีมากว่า 20 ปีของบริษัทส่งผลให้การจัดเก็บหนี้ ของบริษัทบรรลุเป้าหมายโดยส่งผลให้รายได้รวมในปี 2560 ของบริษัทมีมากกว่า 205ล้านบาท ประกอบการความสำเร็จ ในการดำเนินงานในปีที่ผ่านๆมา ส่งผลให้สถาบันการเงินให้เงินทุนหรือเงินกู้กับบริษัทเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจมากขึ้น และส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทสามารถขยายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันได้มากขึ้นอย่างชัดเจน โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันบริหารอยู่กว่า 29,136 ล้านบาท

ปี 2561

สำหรับปี 2561 ถือว่าเป็นปีแห่งการปลดล็อคข้อจำกัดของบริษัทในการขยายธุรกิจ เนื่องจากในอดีตบริษัทมีข้อจำกัด ในการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการเข้าตลาดและการระดมทุนในปีนี้จะช่วยให้บริษัทปลดล็อคข้อจำกัดดังกล่าวได้ โดยบริษัทมีแผนที่นำเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนส่วนใหญ่ในครั้งนี้ไปขยายการลงทุนในพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้ง ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปี 2561 จะเป็นปีแห่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของบริษัท

สุดท้ายนี้ บริษัทขอขอบพระคุณ ท่าน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุร กิจกรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี มีความเจริญเติบโตและมีความเจริญก้าวหน้า อย่างมั่นคง บริษัทมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีการเติบโต ลดปริมาณหนี้เสีย สร้างโอกาสให้ประชาชนได้เครดิตกล ับคืน เพื่อสู่อิสรภาพทางการเงิน โดยไม่ต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบ และสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่แข็งแรงให้กับประเทศต่อไป