เราคือมืออาชีพ
ในการบริหารหนี้อย่างสร้างสรรค์

เราคือมืออาชีพ
ในการบริหารหนี้อย่างสร้างสรรค์

เราคือมืออาชีพ
ในการบริหารหนี้อย่างสร้างสรรค์

เราคือมืออาชีพ
ในการบริหารหนี้อย่างสร้างสรรค์

เลื่อนลง

บริการของเรา

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้และความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยจะมุ่งสร้างการเติบโตของรายได้ที่มาจากการลงทุนและบริหารหนี้สินที่มีหลักประกันควบคู่ไปกับหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน และบริการอื่นๆ ที่เป็น ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน

สินทรัพย์รอขาย

โครงการพัฒนาทรัพย์สินรอการขาย (NPA)ในรูปแบบของโครงการที่สร้างค้างให้แล้วเสร็จ ให้เป็นบ้านคุณภาพที่ได้มาตรฐาน พร้อมอยู่ พร้อมใช้ พร้อมรับประกัน|ทรัพย์สิน

ราคาหลักทรัพย์

29 พฤษภาคม 2563 16:38

CHAYO

6.05 THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

+0.05(0.83)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

4,705,400

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

28,402,925

เอกสารเผยแพร่

  • รายงานประจำปี 2562
    PDF - 22.81 MB
  • งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563
    PDF - 448.5 KB
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563
    PDF - 1.56 MB