รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ 330,673,056 52.49
2. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 24,006,800 3.81
3. นายณัฐวัช ยศะสินธุ์ 23,021,252 3.65
4. นายธิติ ยศะสินธุ์ 21,439,582 3.4
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 20,265,000 3.22
6. นายสมยศ มั่นนิธิวรกุล 17,026,000 2.7
7. นาง วราณี เสรีวิวัฒนา 10,500,000 1.67
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 10,085,537 1.6
9. นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 9,937,000 1.58
10. น.ส. สิริพรรณ จันทร์ทิพย์ 7,282,821 1.16