รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ 314,926,720 56.24
2. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 21,149,300 3.78
3. นายณัฐวัช ยศะสินธุ์ 19,327,340 3.45
4. นายธิติ ยศะสินธุ์ 19,240,840 3.44
5. นายสมยศ มั่นนิธิวรกุล 14,730,000 2.63
6. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 14,600,000 2.61
7. นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 9,999,900 1.79
8. น.ส.สิริพรรณ จันทร์ทิพย์ 6,831,020 1.22
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,705,679 1.20
10. น.ส.เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์ 5,800,000 1.04
11. นายชวลิต จรัสโชติพินิต 5,035,000 0.90
12. นางพิมพ์ใจ อินาลา 4,574,700 0.82
13. น.ส.วาสนา ชัยอิทธิ 4,193,600 0.75
14. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ 4,150,000 0.74
15. นายสุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์ 4,030,000 0.72
16. นายชนัตถ์ วรวงศ์วสุ 3,500,000 0.63
17. นายภค สาธิตพิฐกุล 3,170,000 0.57