รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ 314,926,720 52.49
2. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 21,099,300 3.52
3. นายณัฐวัช ยศะสินธุ์ 20,718,240 3.45
4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 19,600,000 3.27
5. นายธิติ ยศะสินธุ์ 19,240,840 3.21
6. นายสมยศ มั่นนิธิวรกุล 16,170,000 2.7
7. นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 10,900,000 1.82
8. น.ส.สิริพรรณ จันทร์ทิพย์ 6,831,020 1.14
9. น.ส.เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์ 6,200,000 1.03
10. น.ส.รุ่งทิวา บุญมีโชติ 5,450,000 0.91