รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1. นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ 352,717,926 52.49
2. นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์ 22,188,728 3.3
3. นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 19,485,500 2.9
4. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 18,904,000 2.81
5. นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล 17,700,000 2.63
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,178,447 2.41
7. นาง วราณี เสรีวิวัฒนา 11,200,000 1.67
8. น.ส. สิริพรรณ จันทร์ทิพย์ 8,368,342 1.25
9. นาย ธิติ ยศะสินธุ์ 7,933,540 1.18
10. น.ส. เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์ 6,960,000 1.04