รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ 303,353,822 42.99
2. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,631,971 4.77
3. น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมรัชอารี 33,500,000 4.75
4. นายสุระ คณิตทวีกุล 24,000,000 3.40
5. นายณัฐวัช ยศะสินธุ์ 22,676,619 3.21
6. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 20,244,775 2.87
7. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 19,199,200 2.72
8. นางวราณี เสรีวิวัฒนา 11,760,000 1.67
9. นายสมยศ มั่นนิธิวรกุล 11,000,000 1.56
10. นายประยุทธ เอื้อวัฒนา 10,000,000 1.42