การเสนอวาระการประชุม ดาวน์โหลด
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและประวัติกรรมการใหม่ที่จะแต่งตั้งเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : สารสนเทศหุ้นกู้และตั๋วเเลกเงิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : แผนที่งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : แผนที่งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561