ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันใช้สิทธิ
ครั้งที่ 1 30 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 2 30 กันยายน 2563
ครั้งที่ 3 30 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 4 31 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 5 30 มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 6 30 กันยายน 2564
ครั้งที่ 7 30 ธันวาคม 2564
ครั้งที่ 8 31 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 9 (ครั้งสุดท้าย) 27 พฤษภาคม 2565
การแจ้งความจำนงใช้สิทธิ ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 4 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1)
หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1)
แจ้งการปรับสิทธิราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคุญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1)
หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1)
หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1)
ข้อกำหนดสิทธิฯ CHAYO-W1
แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ CHAYO-W1