ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์ กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายธีรณัฎฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี