ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นายชานนท์ โชติวิจิตร ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายธีรณัฎฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี