ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2514 รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2522 Master of Arts (Political Science), University of Chicago

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ตำแหน่ง บริษัท
งานบริหาร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา) :
พ.ศ. 2548-2554 คณบดีคณะรัฐศาสตร์  
พ.ศ. 2550 คณบดีคณะรัฐศาสตร์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
(16 ม.ค. - 17 มิ.ย. 50)
 
พ.ศ. 2551 - 2552 คณบดีคณะรัฐศาสตร์รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา  
พ.ศ. 2554 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
(10 ก.พ. - 30 มิ.ย. 54)
 
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน :
พ.ศ. 2553 - 2554 กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2555 กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ต.ร.)  
ที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการศึกษาและส่งเสริมมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์  
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๑/๒๕๕๕ ลว. ๑๖ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๕)
 
พ.ศ. 2556 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
พ.ศ. 2557 กรรมการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำกัด
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(ประกาศแต่งตั้ง วันที่ 31 ก.ค.57)
 
กรรมาธิการคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)