ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2514 รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2522 Master of Arts (Political Science), University of Chicago

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ตำแหน่ง บริษัท
งานบริหาร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา) :
พ.ศ. 2548 - 2554 คณบดีคณะรัฐศาสตร์  
พ.ศ. 2550 คณบดีคณะรัฐศาสตร์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
(16 มกราคม - 17 มิถุนายน 2550)
 
พ.ศ. 2551 - 2552 คณบดีคณะรัฐศาสตร์รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา  
พ.ศ. 2554 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
(10 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2554)
 
พ.ศ. 2554 - 2 มีนาคม 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน :
พ.ศ. 2553 - 2554 กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2554 - 2557 กรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2555 - 2559 กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2555 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ต.ร.)  
  ที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการศึกษาและส่งเสริมมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์  
  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๑/๒๕๕๕ ลว. ๑๖ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๕)  
พ.ศ. 2556 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
พ.ศ. 2557 กรรมาธิการคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2557 - 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำกัด
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)