นายชานนท์ โชติวิจิตร

ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2522 - 2526 ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2527 - 2529 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • พ.ศ. 2548 - 2550 ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2551 - 2552 ปริญญาบัตรวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.51)

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ตำแหน่ง บริษัท
ประวัติการศึกษา: ประสบการณ์การทำงาน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา) :
พ.ศ. 2547 - 2548 กรรมการบริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2549 - 2554 กรรมการ บริษัท อีส พร็อพเพอตี้ จำกัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
พ.ศ. 2555 - 2557 กรรมการ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
กรรมการ คณะการบริหารความเสี่ยงการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.อีส พร็อพเพอร์ตี้
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน  
กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษา สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)