พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2546 วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๓๘
  • พ.ศ. 2551 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๑
  • พ.ศ. 2554 ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สถาบันพระปกเกล้า) รุ่นที่ ๒

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ตำแหน่ง บริษัท
ประสบการณ์การทำงาน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา) :
พ.ศ. 2551 ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง กองทัพอากาศ
พ.ศ. 2554 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ
พ.ศ. 2555 รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
พ.ศ. 2556 หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา กองทัพอากาศ
พ.ศ. 2557 รองผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
พ.ศ. 2557 - 2558 ประธานสโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซเซ็นทรัลเอฟซี  
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ตำแหน่งข้าราชการบำนาญกองทัพอากาศ  
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)