นายธีรณัฎฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2537 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พ.ศ. 2545 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ตำแหน่ง บริษัท
ประสบการณ์การทำงาน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา) :
พ.ศ. 2545 - 2553 ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน (CIO) บริษัท วัฒนเชิดชู จำกัด
พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการด้านวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด
พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสเอฟซี จำกัด
พ.ศ. 2554 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
พ.ศ. 2558 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการด้านวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด