ดร. วิทยา อินาลา

กรรมการบริษัท

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2524 ปริญญาตรี สาขาการศึกษาบัณฑิตสาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • พ.ศ. 2548 ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์
  • พ.ศ. 2553 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Leadership มหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย เบิร์กลีย์์
  • พ.ศ. 2554 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • พ.ศ. 2556 ปริญญาเอก สาขาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองค์กร มหาวิทยาลัย CERU DOCTORS ประเทศฟิลิปปินส์
ระยะเวลา ตำแหน่ง บริษัท
ประสบการณ์การทำงาน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา) :
พ.ศ. 2552 - 2558 กรรมการบริษัท บริษัท เมกาเลเท็ค จำกัด
พ.ศ. 2557 - 2559 กรรมการบริษัท บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด
พ.ศ. 2557 - 2558 กรรมการบริษัท บริษัท เวิลด์เอนเจิลไฟท์ จำกัด
กรรมการบริษัท บริษัท อินสเป็ค จำกัด
พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เวอร์ทิสลาเท็กซ์ จำกัด
กรรมการบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)