นางรสพร สุขสมพร

กรรมการบริษัท

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พ.ศ. 2524 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ตำแหน่ง บริษัท
ประสบการณ์การทำงาน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา) :
พ.ศ. 2546 - 2549 ผู้อำนวยการกอง - ผู้บริหารระดับกลาง กรมบังคับคดี
พ.ศ. 2551 ผู้ตรวจการบังคับคดี ผู้บริหารระดับกลางและผู้เชี่ยวชาญ กรมบังคับคดี
พ.ศ. 2551 - 2555 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับคดี ล้มละลาย กรมบังคับคดี
พ.ศ. 2555 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ อำนวยการระดับสูง กรมบังคับคดี
พ.ศ. 2556 - 2558 รองอธิบดี กรมบังคับคดี
ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)