นายเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2541 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
  • พ.ศ. 2548 ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • พ.ศ. 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
  • พ.ศ. 2561 หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 9 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ตำแหน่ง บริษัท
ประสบการณ์การทำงาน :
พ.ศ. 2529 - 2532 นายช่างรังวัด กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2547 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โอร์การโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรสยามคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ (General Director) บริษัท บางกอกเวอร์เตอร์พอลลูชั่น เซอร์วิส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)