นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2545 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • พ.ศ. 2548 ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ตำแหน่ง บริษัท
ประสบการณ์การทำงาน :
พ.ศ. 2528 เจ้าพนักงานการข่าว สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
พ.ศ. 2531 เจ้าพนักงานชั้นกลาง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2537 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บุญถาวร จำกัด
พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)