นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี,กรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2536 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • พ.ศ. 2548 ประกาศนียบัตรการประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พ.ศ. 2549 ปริญญาโท สาขาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พ.ศ. 2559 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ตำแหน่ง บริษัท
ประสบการณ์การทำงาน :
พ.ศ. 2546 เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)