ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีการเงิน
นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี,กรรมการบริหาร
นายนที ลิ้มประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินทรัพย์
นายปรีชา สุรคุปต์ รักษาการ กรรมการผู้จัดการสายบริการ
นางสาวนฤมล โตประภัสร์ รักษาการ กรรมการผู้จัดการสายสนับสนุนบริหาร
นางสาวสุขฤทัย ไชยวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นางสาวเนาวรัตน์ สังข์กรด ผู้จัดการฝ่ายการเงิน