ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีการเงิน
นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี,กรรมการบริหาร ,กรรมการผู้จัดการสายสนับสนุนบริหาร
นายนที ลิ้มประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินทรัพย์
นางสาวนฤมล โตประภัสร์ รักษาการกรรมการผู้จัดการสายงานบริการ บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
นางสาววราภรณ์ อินธนู รักษาการกรรมการผู้จัดการสายงานบริการ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นางสาวสุขฤทัย ไชยวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นางสาวเนาวรัตน์ สังข์กรด ผู้จัดการฝ่ายการเงิน