ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายชานนท์ โชติวิจิตร ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายธีรณัฎฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท