ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นายธีรณัฎฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี,กรรมการบริหาร
นายเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร
นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีการเงิน
นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร