นโยบายภาพรวม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้บริษัทดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ยุติธรรม และตระหนัก ถึงผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า และผู้ที่มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

" เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้ที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง "

พันธะกิจ

 • บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้
 • เสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง
 • ใช้การตลาดนำ ทำอย่างเป็นระบบ จบหรือครบ กระบวนการและขั้นตอน
 • บริหารจัดการด้วยระบบคุณธรรม ให้ความสำคัญกับทางออกของลูกหนี้

บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งระบุแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ตามแนวทาง ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดหลักการ 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

 • การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

  บริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชนโดยรอบบริษัท

 • การต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนดำเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมไปถึงการส่งเสริม อบรมและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงการทุจริตที่เกิดขึ้น

 • การเคารพสิทธิมนุษยชน

  บริษัทกำหนดกรอบและแนวทางดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนต่างมีมาแต่เกิด โดยเท่าเทียมตามกฎหมาย รวมถึงข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลสิทธิมนุษยชนอย่างพียงพอ และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่ามีถิ่นกำเนิด สัญชาติ เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา ภาษา หรือสถานะทางสังคมเช่นใด โดยมีการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนการปฏิบัติอย่างเสมอภาคซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

  บริษัทให้ความสำคัญกับคุณค่าของพนักงานของบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหาร งานโดยไม่มีความลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณในที่ทำงานที่ต้องพึงปฏิบัติ และจัดสวัสดิการให้อย่างเหมาะสมรวมไปถึงการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

 • ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและลูกหนี้

  บริษัทกำหนดกรอบหลักการและแนวทางการรับผิดชอบต่อลูกค้าและลูกหนี้ด้วยการพัฒนาการบริการที่มีคุณภาพ และมาตรฐานจนนำไปสู่ความไว้วางใจ รวมถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการความ สัมพันธ์กับลูกค้าและลูกหนี้ทั้งก่อนและหลังการดำเนินธุรกิจ มีการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจทำธุรกรรมองค์กร

 • การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

  บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนและถือเป็นธุรกิจหลักอย่างหนึ่งโดยจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการกำหนดมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขเมื่อ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

 • การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

  บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดให้มีโครงการช่วยเหลือและ พัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกิจกรรม สนับสนุนการศึกษา สร้างอาชีพโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่แม้ ไม่ได้จบปริญญาหรือแม้แต่จบมัธยมที่ 3 ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทโดยไม่มีการปิดกั้นโอกาส และส่งเสริมให้ คนพึ่งตนเองผ่านกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

 • นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

  บริษัทกำหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่นำไปสู่การเพิ่มมาตรฐานกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรเป็นผู้ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยสามารถ เชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมได้อย่างสมดุล

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมถึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน บริษัทจึงพยายามที่จะ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้จัดทำและเข้าร่วม ในปี2560 ประกอบด้วย

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
ลำดับ วันที่ สถานที่ ชื่อโครงการ จำนวนเงิน หมายเหตุ
1. 17/02/2017 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาคใต้ 50,000 บาท
2. 20/02/2017 วัดฟ้าห่วน จังหวัดอำนาจเจริญ ถวายโรงทาน 50,000 บาท
3. 25/03/2017 สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร น้ำดื่มเพื่อประชาชน บำเพ็ญกุศลถวาย - บริจาคน้ำดื่ม 200 แพ็ค
4. 12/05/2017 พระบรมมหาราชวัง พระบรม ศพฯ 39,999 บาท
5. 12/06/2017 โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พิธีมอบทุนการศึกษา 11,500 บาท

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นและความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

 • การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
  1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทำงานในนามบริษัท
  2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว

 • การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท
  1. การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลา ทำงานของบริษัท
  2. ห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

 • การทำธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบริษัท
  1. การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ
  2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการหรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัท
  3. ผู้ทำรายการในนามบริษัทมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือไม่ ก่อนทำรายการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของ ความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ ที่เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • การรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
  1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณี ที่มีเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม
  2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทหรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

 • การเดินทางไปสัมมนา ดูงานทัศนะศึกษา
  1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน สามารถรับเชิญไปดูงาน สัมมนาและทัศนะศึกษา ซึ่งคู่ค้าซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเดินทางให้ได้ ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับ บัญชาที่มีอำนาจเท่านั้น แต่ห้ามรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า

 • การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
  1. ในบางสถานการณ์ ผู้อื่นอาจมองว่าการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองนั้นเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ในกรณีที่ร้ายแรงกว่านั้นคือถือเป็นการให้สินบน หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อื่นอาจมองได้ว่าของขวัญหรือ การเลี้ยงรับรองนั้นเป็นการกระทำเพื่อหวังผลตอบแทนทางธุรกิจจากรัฐบาลหรือเพื่อผลประโยชน์ใดๆ จากรัฐบาล กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ให้ของขวัญหรือจัดให้มีการเลี้ยงรับรองนั้น แต่ทั้งนี้ อาจมี การเสนอของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการเท่านั้น
  2. ในบางธุรกิจ นิติบุคคลและภูมิภาคของบริษัทมีกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งอาจมีการตั้งข้อจำกัดที่เข้มงวด มากกว่า และ/หรือกำหนดให้มีการรายงานหรือการอนุมัติเพิ่มเติม

 • การบริจาคเพื่อการกุศล
  1. บริษัทมุ่งต่อการเป็นพลเมืองในฐานะบริษัทที่ดีและแสดงบทบาทอย่างเข้มแข็งในการให้การสนับสนุนในชุมชน ซึ่งบริษัทประกอบธุรกิจ รวมไปถึงการบริจาคต่าง ๆ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้ทุนจะช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์เพื่อ การกุศลของบริษัท และจะจัดสรรผ่านสถาบันการกุศลที่หลากหลายเพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กร การกุศลที่ไม่เหมาะสม (เช่น องค์กรที่สนับสนุนโดยผู้ก่อการร้ายและกิจกรรมการฟอกเงิน กลฉ้อฉลหรือ อาชญากรรมอื่น) ทั้งนี้ พนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti Money Laundering: AML)
  2. การบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องไม่เป็นการให้จากบริษัท หรือเป็นการร้องขอจากพนักงาน ลูกค้า ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเพื่อครอบงำการตัดสินใจทางธุรกิจ (หรือปราศจากผลประโยชน์ต่างตอบแทน) หรือกระทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดๆ
  3. การให้เงินบริจาคแก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ ควรเป็นความลับ โดยเกิดจากความสมัครใจอย่างแท้จริง และไม่มี ผลกระทบต่อการจ้างงานหรือการตัดสินใจให้การชดเชยหรือตอบแทน และจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

 • กิจกรรมทางการเมืองและการให้เงินสนับสนุนทางการเมือง
  1. ในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง พนักงานอาจมีความสนใจในกระบวนการทางการเมืองหรือการโน้มน้าวจิตใจหรือ การสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการทางการเมืองในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่นอาจเกิดความ พัวพันและความรับผิดทางกฎหมายสำหรับบริษัทได้ ซึ่งเป็นเรื่องทีอาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่พนักงานทำ ด้วยตนเองโดยไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีพื้นฐานการทำงานที่ถูกต้องรวมไปถึง นโยบายของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ทั้งนี้ มีกฎหมายหลายฉบับที่กำกับดูแลกิจกรรมทางการเมือง ของบริษัท รวมทั้งพนักงานและตัวแทนของบริษัท ดังนั้น การที่พนักงานดำเนินกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ ที่ ไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย การลงโทษทางแพ่ง หรือทางอาญา การห้ามดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ความเสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียงสำหรับบริษัท

 • การทำธุรกิจภายนอก

  เมื่อพนักงานของบริษัททำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ใน ตลาดหลักทรัพย์และมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงผลกำไรที่อยู่ในประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ ย่อมเกิดความ เสี่ยงในเรื่องความรับผิดชอบของพนักงานผู้นั้นในฐานะกรรมการ รวมทั้งความเสี่ยงว่าพนักงานผู้นั้นจะต้องใช้ เวลาส่วนใหญ่ในการเข้าร่วมในกิจการของบริษัทแห่งนั้นด้วย ด้วยเหตุนี้จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานผู้ในนั้นในการทำงานให้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่สนับสนุนอย่างยิ่งที่จะให้ พนักงานประจำแสวงหาหรือยอมรับตำแหน่งกรรมการภายนอกบริษัทในบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงผลกำไร

  พนักงานทุกคนของบริษัทต้องเปิดเผยให้ทราบและขอรับคำอนุมัติที่จำเป็นล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และมีวัตถุประสงค์ โดยแสวงผลกำไร
  2. ตำแหน่งกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัทเอกชนและมีวัตถุประสงค์โดยแสวงผลกำไร
  3. ตำแหน่งกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการขององค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของคณะกรรมการ บริหารการตรวจสอบ การเงิน หรือการลงทุน
  4. ลงสมัครรับเลือกตั้ง ยอมรับตำแหน่งในหน่วยงานรัฐบาล หรือมีความสัมพันธ์แบบอื่นกับหน่วยงานของรัฐหรือ หน่วยงานกึ่งรัฐ
  5. การทำธุรกิจภายนอกอื่น ๆ รวมถึงกิจกรรมที่ไม่หวังผลกำไร หากก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง หรือที่เข้าใจว่าอาจเกิดขึ้นได้หรือดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้น

 • การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ
  1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณ บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี ให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคล
  2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง
  3. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแลและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด
  4. การขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ให้แก่ผู้บริหารและกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 • การรายงานประเด็นด้านจริยธรรมและการรับเรื่องร้องเรียน
  1. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Hot Line)

   กรณีพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ หรือพบเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เพื่อให้มีความยุติธรรมโดยรวดเร็วที่สุด โดยพนักงาน สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือรายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบ และ/หรือ สามารถกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูล จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท โดยข้อมูลจะถูกปิด เป็นความลับ โดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้

   1. ผู้บังคับบัญชาของพนักงานโดยตรง
   2. ฝ่ายบุคคลที่เบอร์ติดต่อ02-004-5588
   3. กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท http://www.chayo555.com/ หรืออีเมล์ center@chayo555.com

  2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

   ผู้รับเรื่องร้องเรียนดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและ จรรยาบรรณเพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่องเพื่อนำสนอมาตรการดำเนินการ ระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงการบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับ ผลกระทบและรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ (กรณีเปิดเผยชื่อ)

  3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
   1. ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดเผยตนเอง บริษัทจะสามารถติดต่อและรายงานผลได้
   2. ผู้รับเรื่องร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
   3. บริษัทห้ามมิให้มีการตอบโต้ต่อผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเด็ดขาด การตอบโต้จะเป็นเหตุให้มีการลงโทษทางวินัยสูงสุด ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง