นโยบายภาพรวม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้บริษัทดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ยุติธรรม และตระหนักถึงผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า และผู้ที่มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

“ เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้ที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน อย่างสร้างสรรค์ เพื่อลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ”

พันธะกิจ

 • บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้
 • เสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง
 • ใช้การตลาดนำ ทำอย่างเป็นระบบ จบหรือครบ กระบวนการและขั้นตอน
 • บริหารจัดการด้วยระบบคุณธรรม ให้ความสำคัญกับทางออกของลูกหนี้

บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งระบุแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ตามแนวทาง ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดหลักการ 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

 • การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

  บริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎและระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชนโดยรอบบริษัท

 • การต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนดำเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมไปถึงการส่งเสริมอบรมและ สร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงการทุจริตที่เกิดขึ้น

 • การเคารพสิทธิมนุษยชน

  บริษัทกำหนดกรอบและแนวทางดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนต่างมีมาแต่เกิดโดย เท่าเทียมตามกฎหมาย รวมถึงข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลสิทธิมนุษยชนอย่างพียงพอ และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่ามีถิ่นกำเนิด สัญชาติ เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา ภาษา หรือสถานะทางสังคมเช่นใด โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอด จนการปฏิบัติอย่างเสมอภาคซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

  บริษัทให้ความสำคัญกับคุณค่าของพนักงานของบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยไม่มีความลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณในที่ทำงานที่ต้องพึงปฏิบัติ และจัดสวัสดิการให้ อย่างเหมาะสมรวมไปถึงการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

 • ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและลูกหนี้

  บริษัทกำหนดกรอบหลักการและแนวทางการรับผิดชอบต่อลูกค้าและลูกหนี้ด้วยการพัฒนาการบริการที่มีคุณภาพและ มาตรฐานจนนำไปสู่ความไว้วางใจ รวมถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและ ลูกหนี้ทั้งก่อนและหลังการดำเนินธุรกิจ มีการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้เพื่อประกอบการตัดสินใจทำธุรกรรม องค์กร

 • การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

  บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนและถือเป็นธุรกิจหลักอย่างหนึ่งโดยจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการกำหนดมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยปฏิบัติได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

  1. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการสถานที่ทำงาน ของบริษัท เช่น บริษัทจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ให้พนักงานทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงานและ คัดแยกวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานที่ทำงาน สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของพนักงาน
  2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องช่วยกันลดปริมาณขยะและของเสีย ตลอดจนนำผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ทิ้งแล้ว แต่ยังมีประโยชน์ นำกลับมาใช้ใหม่
  3. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยบริษัทกำหนดข้อปฏิบัติในการประหยัด พลังงานไฟฟ้าและน้ำ โดยใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การรณรงค์ให้ปิดไฟ ปิดเครื่อง ปรับอากาศ และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามเวลาที่กำหนด ตลอดจนมีการเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติ ประหยัดไฟ โดยเฉพาะหลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
  4. บริษัทมีการเผยแพร่นโยบายและให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยมีการประกาศนโยบายการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้พนักงานได้ทราบทั่วกันผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งกระตุ้นและ ส่งเสริมให้พนักงานร่วมมือปฏิบัติอย่างจริงจัง
 • การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

  บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดให้มีโครงการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกิจกรรม สนับสนุนการศึกษา สร้างอาชีพโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่แม้ไม่ได้จบปริญญาหรือแม้แต่ จบมัธยมที่ 3 ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทโดยไม่มีการปิดกั้นโอกาส และส่งเสริมให้คนพึ่งตนเองผ่านกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ ชุมชนและสังคม

 • นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

  บริษัทกำหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่นำไปสู่การเพิ่มมาตรฐานกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรเป็นผู้ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยสามารถเชื่อมโยงเป้าหมาย องค์กรกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมได้อย่างสมดุล

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมถึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน บริษัทจึงพยายามที่จะ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้จัดทำและเข้าร่วม ในปี 2562 ประกอบด้วย

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
ลำดับ วันที่ สถานที่ ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ จำนวนเงิน
1. 1/2/62 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล การจัดโครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ เนื่องด้วยบริษัทได้รับคำเชิญร่วม สนับสนุนร่วมกิจกรรมการกุศล โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 10,000 บาท
2. 13/7/62 อิมแพ็คเมืองทองธานี มอบทุนการศึกษาเด็กพิการ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เนื่องด้วยบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กพิการ บริษัทจึงมอบทุนการศึกษาทุกระดับชั้นให้แก่คนพิการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาจำนวน 10 ทุน 50,000 บาท
3. 20/9/62 สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) การสนับสนุนกิจกรรม การแข่งขันชกมวยไทย เนื่องด้วยบริษัทได้รับเชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชุมนุมโรงเรียนนายเรืออากาศและศูนย์พัฒนากีฬามวยกองทัพอากาศให้กับเยาวชน ประชาชน และข้าราชการ 15,000 บาท
4. 24/9/62 วัดดุมใหญ่ จ.อุบลราชธานี โรงทาน เนื่องด้วยบริษัทได้รับเชิญร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญโรงทานให้แก่ผู้ยากไร้ โดยมีวัดอำนาจเจริญได้เป็นเจ้าภาพจัดงานบุญซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากร่วมงานบุญ ดังกล่าวเช่นกัน 5,000 บาท
5. 24/9/62 วัดบ้านหนองยาง จ.อำนาจเจริญ โรงทาน เนื่องด้วยบริษัทได้รับเชิญร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญโรงทานให้แก่ผู้ยากไร้ โดยมีวัดอำนาจเจริญได้เป็นเจ้าภาพจัดงานบุญซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากร่วมงานบุญ ดังกล่าวเช่นกัน 5,000 บาท
6. 5/10/62 วัดอนงคาราม จ.อำนาจเจริญ โรงทาน เนื่องด้วยบริษัทได้รับเชิญร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญโรงทานให้แก่ผู้ยากไร้ โดยมีวัดอำนาจเจริญได้เป็นเจ้าภาพจัดงานบุญซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากร่วมงานบุญ ดังกล่าวเช่นกัน 5,000 บาท
7. 9/10/62 โรงเรียนบ้านหินดาด จ.นครราชสีมา การปรับปรุงอาคาร เนื่องด้วยบริษัทได้รับเอกสารขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาค เพื่อปรับปรุงอาคารและเป็นการส่งเสริมบรรยากาศ ในการจัดการเรียนการสอน 30,000 บาท
8. 1/11/62 วัดป่าอุดมทรัพย์ จ.ศรีสะเกษ การทอดกฐินสามัคคี เนื่องด้วยบริษัทได้รับเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดร่วมกับบริษัทไทยพาณิชย์พลัส จำกัด 10,000 บาท
9. 18/12/62 โรงพยาบาลรามาธิบด งานคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้ง SME D Bank ก้าวสู่ปีที่ 18 เนื่องด้วยบริษัทได้รับเชิญร่วมบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี ในงานคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้ง SME D Bank ก้าวสู่ปีที่ 18 ซึ่งจัด โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 2,000 บาท

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นและ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

 • การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
   1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทำงานในนามบริษัท
   2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับ บริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบัน การเงินดังกล่าว
 • การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท
   1. การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลา ทำงานของบริษัท
   2. ห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม
 • การทำธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบริษัท
   1. การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ
   2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการหรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัท
   3. ผู้ทำรายการในนามบริษัทมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานหรือไม่ ก่อนทำรายการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของ ความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • การรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
   1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจากคู่ค้าหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับ บัญชาเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม
   2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทหรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต
 • การเดินทางไปสัมมนา ดูงานทัศนะศึกษา
   1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน สามารถรับเชิญไปดูงาน สัมมนาและทัศนะศึกษา ซึ่งคู่ค้าซึ่งเป็นผู้มีส่วน ได้เสีย เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเดินทางให้ได้ ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และต้องผ่านการอนุมัติจาก ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเท่านั้น แต่ห้ามรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า
 • การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
   1. ในบางสถานการณ์ ผู้อื่นอาจมองว่าการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองนั้นเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือใน กรณีที่ร้ายแรงกว่านั้นคือถือเป็นการให้สินบน หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อื่นอาจมองได้ว่าของขวัญหรือ การเลี้ยงรับรองนั้นเป็นการกระทำเพื่อหวังผลตอบแทนทางธุรกิจจากรัฐบาลหรือเพื่อผลประโยชน์ใดๆ จาก รัฐบาล กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ให้ของขวัญหรือจัดให้มีการเลี้ยงรับรองนั้น แต่ทั้งนี้ อาจมี การเสนอของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการ เท่านั้น
   2. ในบางธุรกิจ นิติบุคคลและภูมิภาคของบริษัทมีกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งอาจมีการตั้งข้อจำกัดที่เข้มงวด มากกว่า และ/หรือ กำหนดให้มีการรายงานหรือการอนุมัติเพิ่มเติม
 • การบริจาคเพื่อการกุศล
   1. บริษัทมุ่งต่อการเป็นพลเมืองในฐานะบริษัทที่ดีและแสดงบทบาทอย่างเข้มแข็งในการให้การสนับสนุนใน ชุมชนซึ่งบริษัทประกอบธุรกิจ รวมไปถึงการบริจาคต่างๆ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้ทุนจะช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์ เพื่อการกุศลของบริษัท และจะจัดสรรผ่านสถาบันการกุศลที่หลากหลายเพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ องค์กรการกุศลที่ไม่เหมาะสม (เช่น องค์กรที่สนับสนุนโดยผู้ก่อการร้ายและกิจกรรมการฟอกเงิน กลฉ้อฉล หรืออาชญากรรมอื่น) ทั้งนี้ พนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน (Anti Money Laundering: AML)
   2. การบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องไม่เป็นการให้จากบริษัท หรือเป็นการร้องขอจากพนักงาน ลูกค้า ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเพื่อครอบงำการตัดสินใจทางธุรกิจ (หรือปราศจาก ผลประโยชน์ต่างตอบแทน) หรือกระทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดๆ
   3. การให้เงินบริจาคแก่องค์กรการกุศลต่างๆ ควรเป็นความลับ โดยเกิดจากความสมัครใจอย่างแท้จริง และไม่มี ผลกระทบต่อการจ้างงานหรือการตัดสินใจให้การชดเชยหรือตอบแทน และจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย ของบริษัท
 • กิจกรรมทางการเมืองและการให้เงินสนับสนุนทางการเมือง
   1. ในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง พนักงานอาจมีความสนใจในกระบวนการทางการเมืองหรือการโน้มน้าวจิตใจหรือการ สร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองใน ระดับต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่นอาจเกิดความพัวพันและความรับผิดทางกฎหมายสำหรับ บริษัทได้ ซึ่งเป็นเรื่องทีอาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่พนักงานทำด้วยตนเองโดยไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีพื้นฐานการทำงานที่ถูกต้องรวมไปถึงนโยบายของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ทั้งนี้ มีกฎหมายหลายฉบับที่ กำกับดูแลกิจกรรมทางการเมืองของบริษัท รวมทั้งพนักงานและตัวแทนของบริษัท ดังนั้น การที่พนักงานดำเนินกิจกรรม ทางการเมืองใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย การลงโทษทางแพ่ง หรือทางอาญา การห้ามดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ความเสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียงสำหรับบริษัท
 • การทำธุรกิจภายนอก

  เมื่อพนักงานของบริษัททำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ใน ตลาดหลักทรัพย์และมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงผลกำไรที่อยู่ในประเทศหรือเขตการปกครองใดๆ ย่อมเกิดความเสี่ยงในเรื่องความ รับผิดชอบของพนักงานผู้นั้นในฐานะกรรมการ รวมทั้งความเสี่ยงว่าพนักงานผู้นั้นจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเข้าร่วมในกิจการ ของบริษัทแห่งนั้นด้วย ด้วยเหตุนี้จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานผู้ในนั้นในการทำงาน ให้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่สนับสนุนอย่างยิ่งที่จะให้พนักงานประจำแสวงหาหรือยอมรับตำแหน่งกรรมการภายนอกบริษัทใน บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงผลกำไร

  พนักงานทุกคนของบริษัทต้องเปิดเผยให้ทราบและขอรับคำอนุมัติที่จำเป็นล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมดังต่อไปนี้

   1. ตำแหน่งกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และมีวัตถุประสงค์ โดยแสวงผลกำไร
   2. ตำแหน่งกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัทเอกชนและมีวัตถุประสงค์โดยแสวงผลกำไร
   3. ตำแหน่งกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการขององค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจว่ามี ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของคณะกรรมการ บริหารการตรวจสอบ การเงิน หรือ การลงทุน
   4. ลงสมัครรับเลือกตั้ง ยอมรับตำแหน่งในหน่วยงานรัฐบาล หรือมีความสัมพันธ์แบบอื่นกับหน่วยงานของรัฐหรือ หน่วยงานกึ่งรัฐ
   5. การทำธุรกิจภายนอกอื่นๆ รวมถึงกิจกรรมที่ไม่หวังผลกำไร หากก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง หรือที่เข้าใจว่าอาจเกิดขึ้นได้หรือดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้น
 • การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ
   1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือ กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณ บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณีให้
   2. เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคล
   3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมี การเปลี่ยนแปลง
   4. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแลและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด
   5. การขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ให้แก่ผู้บริหารและกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ กรรมการบริษัท
 • การรายงานประเด็นด้านจริยธรรมและการรับเรื่องร้องเรียน
  1. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Hot Line)

   กรณีพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ หรือพบเห็นการกระทำ ผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการ บริษัท จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เพื่อให้มีความยุติธรรมโดยรวดเร็วที่สุด โดยพนักงาน สามารถสอบถาม ข้อสงสัย หรือรายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบ และ/หรือ สามารถกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท โดยข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ โดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้

   1. ผู้บังคับบัญชาของพนักงานโดยตรง
   2. ฝ่ายบุคคลที่เบอร์ติดต่อ 02-004-5565, 086-819-3333
   3. กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท http://www.chayo555.com/ หรืออีเมล์ center@chayo555.com

  2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

   ผู้รับเรื่องร้องเรียนดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยา บรรณเพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่องเพื่อนำเสนอมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงการบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและรายงานผล ให้ผู้ร้องเรียนทราบ (กรณีเปิดเผยชื่อ)

  3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
   1. ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดเผยตนเอง บริษัทจะสามารถติดต่อและรายงานผลได้
   2. ผู้รับเรื่องร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เท่านั้น
   3. บริษัทห้ามมิให้มีการตอบโต้ต่อผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเด็ดขาด การตอบโต้จะเป็นเหตุให้มีการลงโทษทางวินัยสูงสุด ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง