Submit your application to the address below

44/499-504 Phahonyothin Rd, Khwaeng Anusawari,
Khet Bang Khen, BKK 10220

Download Application Form

Online Application Form

Click here

Call

แผนกบุคคล (สมัครงาน)
02-004-5565, 086-819-3333

Contact Us

Information Request

086-819-3333

or ID Line : 0868193333

QR Code

Availability: 1 positions

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • สามารถกำหนดเป้าหมายและวางนโยบายได้
 • บริหารหนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานธนาคารและAMC
Apply Now
Availability: 1 positions
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฎิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ วัตถุประสงค์ ของบริษัท มติคณะกรรมการ ภายใต้กกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายมหาชน รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติและวัตถุประสงค์
 • ปฏิบัติติหน้าที่ด้วนความระมัดระวัง มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต
 • ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
 • ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนจัดให้ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
 • ปฏิบัติหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
 • ประสานงานหน่วยงานภายนอกและภายในเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสื่อสารผู้ถือหุ้น นักลงทุนและหน่วยงานภายนอกเพื่อ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์, บัญชีการเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการบริษัท (มหาชน) อย่างน้อย 1-2 ปี
 • เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฏหมายหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายมหาชน
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและ ภายนอกบริษัท
 • สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now
Availability: 1 positions

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

คุณสมบัติ :

 • จัดเก็บและรักษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร และธุรกิจ
 • จัดการนัดหมายการประชุม ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • มีพื้นฐานด้าน Microsoft office เป็นอย่างดี
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุม เข้าร่วมการประชุม จดบันทึกและสรุปการประชุมให้แก่ผู้บริหาร
 • จัดการ ประสานงาน ผลักดันและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนด
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในบริษัท และหน่วยงานภายนอก
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Apply Now
Availability: 5 positions

วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป

คุณสมบัติ :

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์จะรับเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ

เงินเดือน :

 • ตามตกลง
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • มีเบี้ยขยัน
 • มีกองทุน
 • มีโบนัสประจำปี

สวัสดีการ : มีท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี

สนใจสมัครติดต่อสอบถามฝ่าย HR
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220
Tel: 081-921-4000, 020045565

Apply Now
Availability: 1 positions

วุฒิการศึกษา : ปวช, ปวส, อนุปริญญา

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย หญิง อายุ 18-35 ปี
 • มีทักษะการเจรจา
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

รายละเอียดงาน :

 • เจรจา, ติดตาม, ทวงถามทางโทรศัพท์

ลักษณะงาน : งานประจำ

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าคอมมิชชั่น

Apply Now