กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทางานในนามบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตาม ก.ล.ต. รวมอยู่ทั้งสิ้น 71 ข้อ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 5,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับเชิญไปดูงานสัมมนาและทัศนศึกษำ ซึ่งคู่ค้าซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเดินทางให้ได้ ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเท่านั้น แต่ห้ามรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า

ในบางสถานการณ์ ผู้อื่นอาจมองว่าการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองนั้นเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือในกรณีที่ร้ายแรงกว่านั้นคือถือเป็นการให้สินบน หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อื่นอาจมองได้ว่าของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรองนั้นเป็นการกระทำเพื่อหวังผลตอบแทนทางธุรกิจจาก/หรือรัฐบาล หรือเพื่อผลประโยชน์ใด ๆ จากรัฐบาล ท่านจะต้องไม่ให้ของขวัญ หรือจัดให้มีการเลี้ยงรับรองนั้น แต่ทั้งนี้อาจมีการ เสนอของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการเท่านั้น

ในบางธุรกิจนิติบุคคลและภูมิภาคของบริษัท มีกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งอาจมีการตั้งข้อจำกัดที่เข้มงวดมากกว่า และ/หรือกำหนดให้มีการรายงานหรือการอนุมัติเพิ่มเติม

ในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง ท่านอาจมีความสนใจ ในกระบวนการทางการเมือง หรือในการโน้มน้าวจิตใจหรือการสร้างสานความสัมพันธ์ กับเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการ เมืองในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่นอาจเกิดความพัวพัน และความรับผิดทางกฎหมายสำหรับบริษัทได้เป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ท่านทำด้วยตนเองโดยไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีพื้นฐานการทางานที่ถูกต้องอยู่แล้ว และนโยบายของบริษัทไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

มีกฎหมายหลายฉบับที่คอยกำกับดูแลกิจกรรม ทางการเมืองของบริษัท รวมทั้งพนักงานและตัวแทนของบริษัท การที่ท่านดำเนินกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย และการลงโทษทางแพ่ง หรือทางอาญา การห้ามดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ความเสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียงสำหรับบริษัท

บริษัทมุ่งต่อการเป็นพลเมืองในฐานะบริษัทที่ดีและแสดงบทบาทอย่างเข้ม แข็งในการให้การสนับสนุนในชุมชนซึ่งเราประกอบธุรกิจอยู่ การบริจาค ต่าง ๆ ซึ่ง บริษัทเป็นผู้ให้ทุนจะช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลของบริษัท และจะจัดสรรผ่านสถาบันการกุศลที่หลากหลาย เพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรการกุศลที่ไม่เหมาะสม (เช่น องค์กรที่สนับสนุน โดยผู้ก่อการร้ายหรือกิจกรรมการฟอกเงิน กลฉ้อฉลหรืออาชญากรรมอื่น) ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (“AML”)

การบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องไม่เป็นการให้จากบริษัท หรือเป็นการร้องขอจากพนักงาน ลูกค้า ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหุ้นส่วนทาง ธุรกิจอื่น ๆ เพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเพื่อครอบงำการตัดสินใจทางธุรกิจ (หรือปรำศจาก “ผลประโยชน์ต่างตอบแทน”) หรือกระทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด ๆ สถานที่ทางานของบริษัทควรเป็นอิสระจากอิทธิพลภายนอก การให้เงิน บริจาคแก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ ของควรกระทำเป็นความลับ เกิดจากความสมัครใจอย่างแท้จริง ไม่มีผลกระทบต่อการจ้างงาน หรือการตัดสินใจให้การชดเชยหรือตอบแทน และจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย ทั้งหมดเกี่ยวกับการไม่เรียกร้อง

 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Hotline)

  กรณีพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ หรือพบเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เพื่อให้มีความยุติธรรมโดยรวดเร็วที่สุด

  โดยพนักงาน และ/หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็น สามารถสอบถำมข้อสงสัย หรือรายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบ และ/หรือสามารถกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท โดยข้อมูลของท่านจะถูกปิดเป็นความลับ โดยมีช่องทางการับเรื่องร้องเรียนดังต่อไปนี้

  1. พนักงานสามารถร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง
  2. ทางฝ่ายบุคคล : เบอร์ติดต่อ 02-004-5565, 086-819-3333
  3. ทาง Website ของบริษัท : www.chayo555.com
  4. ทางอีเมล : Center@chayo555.com
 • การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

  ผู้รับเรื่องร้องเรียนดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เพื่อนำเสนอ มาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงการบรรเทำความ เสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ (กรณีเปิดเผยชื่อ)

 • มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
  1. ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผย ตนเองได้อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดเผยตนเอง บริษัทจะสามารถติดต่อและรายงานผลได้
  2. ผู้รับเรื่องร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
  3. บริษัทห้ามมิให้มีการตอบโต้ต่อผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเด็ดขำด การตอบโต้จะเป็นเหตุให้มีการลงโทษทางวินัยสูงสุด ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง