บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด
(ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ)

CHAYO ASSET MANAGEMENT ประกอบธุรกิจซื้อหนี้ฯ จากสถาบันฯ การเงินมาบริหารฯ และจัดการให้ เกิดประโยชน์สูงสุด กับบริษัทฯ สถาบันผู้ขาย และลูกหนี้ ด้วยการติดตาม หรือการปรับลดมูลค่าหนี้ หรือการเจรจา ประนอมหนี้ หรืองานคดี รวมทั้งการสืบทรัพย์ และการขายทอดตลาดหลักประกัน ทั้งนี้บริษัทฯ กระทำภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และการรักษาภาพลักษณ์ ของผู้ขายเป็นสำคัญ

บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
(รับงานบริการด้าน Call Center)

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ และลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ประมูลซื้อได้จากสถาบันการเงินอื่นและบริษัททั่วไป ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ ( มี/ไม่มีหลักประกัน พิโก )

บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด
(ปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน)

ธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ ทั้งมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน

บริษัท 555 ช้อปปิ้ง จำกัด
(ขายสินค้าผ่านช่องทาง Call Center และ/หรือช่องทางออนไลน์)

ต่อยอดธุรกิจ Call Center ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ ดำเนินธุรกิจขาย สินค้าผ่านช่องทาง Call Center และ/หรือช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง สินค้าหลักๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ขายเป็นประเภทเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และสินค้าเพื่อสุขภาพ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จำกัด
(ธุรกิจบริหารทรัพย์สินด้อยคุณภาพ)
ธุรกิจการลงทุน และ/หรือร่วมลงทุนในธุรกิจบริหารทรัพย์สิน

บริษัทย่อยของ CHAYO ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน และ/หรือร่วมลงทุน ในธุรกิจบริหารทรัพย์สิน และ/หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง