บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ดำเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้ โดยสามารถแบ่งประเภทธุรกิจตามลักษณะการดำเนินงานได้ทั้งหมด 5 ประเภท ประกอบด้วย ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และธุรกิจการขายสินค้าผ่านช่องทางดิจิตัลและศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โดยบริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 20 พ.ศ. ก่อนที่จะขยายธุรกิจโดยเน้นการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในพ.ศ. 2557 ต่อมา ในพ.ศ. 2559 บริษัทได้จัดตั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่บริษัทให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้

2540

ก่อตั้ง

จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ภายใต้ชื่อ
บริษัท เขียนแอนด์เคลย์ จำกัด

2561

เข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ วันที่
22 มีนาคม 2561

2563

ย้ายเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

5

บริษัทย่อย

ได้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด
บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด
บริษัท 555 ช้อปปิ้ง จำกัด และ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จำกัด

 • 2540
 • 2552
 • 2558
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563

มีนาคม

11 มีนาคม 2540

จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ณ วันที่ 11 มีนาคม 2540 ด้วยทุนเริ่มแรก 3.00 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท เขียนแอนด์เคลย์ จำกัด โดยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ภายใต้หมวดธุรกิจ 69100 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้

 • ร่วมทำการตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ (Due Diligence) ให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
 • ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังหมายเลข 2967 ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการหนี้สิน บริหารเงิน และบริหารหนี้สิน (โดยมีวาระการต่ออายุใบอนุญาตทุก 2 ปี)

ธันวาคม

1 ธันวาคม 2558

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็น บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (CHAYO) โดยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทางกฎหมาย ภายใต้หมวด ธุรกิจ 69100 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ และทนายความ

23 ธันวาคม 2558

 • ปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (“Chayo AMC”) และบริษัท ชโยคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (“Chayo Call Center”) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558

 • จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 207.00 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 210.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

พฤษภาคม

11 พฤษภาคม 2560

 • จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลจากบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเปลี่ยนชื่อกิจการจากบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

 • จดทะเบียนเพิ่มทุน ณ วันแปรสภาพ (วันที่ 11 พฤษภาคม 2560) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 70.00 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันแปรสภาพจำนวน 280.00 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 210.00 ล้านบาท และทุนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 70.00 ล้านบาท

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และแตกหุ้นสามัญของบริษัทจาก 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นจำนวน 420,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

มีนาคม

22 มีนาคม 2561

22 มีนาคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และทำการซื้อขายในตลาดเป็นวันแรก

กันยายน

14 กันยายน 2561

14 กันยายน 2561 จัดตั้งบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย) วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ (นาโนไฟแนนซ์,เพอร์ซันนัลโลน) โดยบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 70%

ธันวาคม

ในปี 2562 บริษัทสามารถซื้อหนี้มาบริหารเพิ่มเติมได้จำนวน 13,906 ล้านบาท โดยใช้เงินลงทุนในการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพไปจำนวน 643.97 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้ของบริษัทในปี 2562 ก็เติบโตมากกว่าร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับปี 2561

3 ธันวาคม 2562

3 ธันวาคม 2562 จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15.00 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 315.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ในปี 2563 บริษัทสามารถซื้อหนี้มาบริหารเพิ่มเติมได้จำนวนกว่า 15,500 ล้านบาท โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 625 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้ของบริษัทในปี 2563 เติบโตไม่ต่ำกว่า 50%

พฤษภาคม

29 พฤษภาคม 2563

จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ คือ บริษัท 555 ช้อปปิ้ง จำกัด ต่อยอดธุรกิจ Call Center ที่บริษัทมีความชำนาญ เพื่อ ดำเนินธุรกิจขายสินค้าผ่าน Call Center และ/หรือช่องทางออนไลน์

ตุลาคม

1 ตุลาคม 2563

บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,299,910.50 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 468,298,721.50 บาท

ธันวาคม

25 ธันวาคม 2563

บริษัทย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ CHAYO จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

วิสัยทัศน์

เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้ที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ

บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้

เสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง

ใช้การตลาดนำ ทำอย่างเป็นระบบ จบหรือครบ กระบวนการขั้นตอน

บริหารจัดการด้วยระบบคุณธรรม ให้ความสำคัญกับทางออกของลูกหนี้