บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม.10220

ผู้แทนของบริษัทในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนนักวิเคราะห์
หรือสื่อมวลชน

กิตติ ตั้งศรีวงศ์

นักลงทุนสัมพันธ์

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ / ร้องเรียน
02-016-4499 , 081-302-1000

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้