นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลดำเนินงานและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคตความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลดำเนินงานและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทย่อยในอนาคตความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
07/01/2565 - 10/01/2565 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด 0.0018519 บาท - กำไรสะสม
07/05/2564 - 10/05/2564 21/05/2564 จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด 0.0037037 บาท - กำไรสะสม
06/10/2563 - 07/10/2563 21/10/2563 จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด 0.0027777 บาท - กำไรสะสม
13/05/2563 - 14/05/2563 28/05/2563 จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด 0.037037 บาท - กำไรสะสม
15/11/2562 - 18/11/2562 03/12/2562 จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด 0.0027778 บาท - กำไรสะสม
09/04/2562 - 10/04/2562 10/05/2562 เงินปันผล 0.04 บาท 01/04/2561 – 31/12/2561 ปันผลจากกำไรสุทธิ
24/05/2561 - 25/05/2561 08/06/2561 เงินปันผล 0.06 บาท 01/01/2561 - 31/03/2561 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
09/04/2561 - 10/04/2561 10/05/2561 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/2560 - 31/12/2560 ปันผลจากกำไรสุทธิ