รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1.  นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ 334,962,376 39.47
2.  นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 30,030,880 3.54
3.  นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล 25,000,000 2.95
4.  นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 24,212,480 2.85
5.  นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์ 24,188,393 2.85
6.  น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 21,404,080 2.52
7.  นาย สุระ คณิตทวีกุล 20,502,400 2.42
8.  นาง วราณี เสรีวิวัฒนา 16,800,533 1.98
9.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,619,618 1.96
10.  นาย พิชิต ชินวิทยากุล 10,000,000 1.18