รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1. นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ 350,722,604 32.89
2. นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 67,955,939 6.37
3. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 36,765,578 3.45
4. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 36,073,585 3.38
5. นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล 29,500,000 2.77
6. นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์ 27,049,365 2.54
7. นาย สุระ คณิตทวีกุล 21,368,777 2.00
8. นาง วราณี เสรีวิวัฒนา 17,939,235 1.68
9. นาง พิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 9,634,069 0.90
10. น.ส. รุ่งทิวา บุญมีโชติ 8,508,266 0.80