การเสนอวาระการประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : แบบ 56-1 One report 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : แบบรายงานการเพิ่มทุน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือกหุ้น และการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อบังคับของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : สารสนเทศหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : สารสนเทศหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและประวัติกรรมการใหม่ที่จะแต่งตั้งเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : สารสนเทศหุ้นกู้และตั๋วเเลกเงิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : แผนที่งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : แผนที่งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การประชุมออนไลน์ ดูออนไลน์