ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์ กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายธีรณัฎฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นางรสพร สุขสมพร กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ