ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, เลขานุการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีการเงิน
นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนบริหาร
นายนที ลิ้มประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินทรัพย์
นางสาวนฤมล โตประภัสร์ รักษาการกรรมการผู้จัดการสายงานบริการ บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
นางสาววราภรณ์ อินธนู รักษาการกรรมการผู้จัดการสายงานบริการ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นางสาวทัศนีย์ เปียสี รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นางสาวเนาวรัตน์ สังข์กรด ผู้จัดการฝ่ายการเงิน