ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, เลขานุการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง กรรมการผู้จัดการสายบริหารหนี้
นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนบริหาร
นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีการเงิน
นางสาวนฤมล โตประภัสร์ รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารหนี้
นางสาววราภรณ์ อินธนู กรรมการผู้จัดการสายงานบริการ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นางสาวเนาวรัตน์ สังข์กรด ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
นายธนกร ฉัตรวิเชียร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี