CHAYO มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อความยั่งยืน ด้วยแนวทางและกระบวนการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม และผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์องค์กร ภายใต้กรอบความยั่งยืนที่ว่า

“ มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชน
และประเทศชาติ ทำให้เศรษฐกิจเดินต่อได้อย่างยั่งยืน ”

ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ผนวกกับการดำเนินงานหลักตามพันธกิจขององค์กรเพื่อขับเคลื่อน องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรอบความยั่งยืน ถือเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อน CHAYO สู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย 3 หัวข้อสำคัญคือ

คลิกเพื่อดูภาพขยาย
โครงสร้างการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

CHAYO วางกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน ตามโครงสร้างการดำเนินงานทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อผลักดันและบูรณาการการพัฒนาความยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่วน หนึ่งของการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมุ่งเสริมสร้าง วัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลและการบริหารความ เสี่ยงที่เข้มแข็ง สนับสนุนแนวทางการปฏิบัติเพื่อ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ด้านเศรษฐกิจ

สร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสร้าง ความเข้มแข็งและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาค ครัวเรือนและประเทศ

ด้านสังคม

มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต สนับสนุนให้ประชาชนมี ความรู้ทางการเงิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นหลัก

ด้านสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบาย สร้างความตระหนัก และส่งเสริม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน:
  • สร้างความตระหนักรู้ต่อแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
  • เพื่อปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่ดีของพนักงานและองค์กร
  • เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของ CHAYO สอดคล้องกับการพัฒนาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสีย