บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือได้จัดมอบทุนการศึกษา