บริษัทเชื่อว่า “พนักงาน” เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ที่ทำให้บริษัทเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน

TRUST

t
Team
เป็นทีมงานบริหารหนี้ที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในงาน
r
Responsibility
มีความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ ทุ่มเทต่อบริษัท ลูกค้า และสังคม
u
Unity
ทํางานเป็นหนึ่งเดียวด้วยความขยัน ประหยัด ชื่อสัตย์ อดทน และมีเมตตา
s
Security
มีแผนเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้ธุรกิจดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง (BCP Plan)
t
Technology
ใช้ระบบกระบวนการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทํางาน

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Job Openings

Available Positions: 5 Position(s)

Education

 • ม.6 ขึ้นไป

Qualifications

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์จะรับเป็นพิเศษ

Job description

 • งานประจำ

Salary

 • ตามตกลง
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • มีเบี้ยขยัน
 • มีกองทุน
 • มีโบนัสประจำปี

Benefit

 • มีท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
Apply this Job

Available Positions: 1 Position(s)

Responsibilities

 • ปฎิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ วัตถุประสงค์ ของบริษัท มติคณะกรรมการ ภายใต้กกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายมหาชน รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติและวัตถุประสงค์
 • ปฏิบัติติหน้าที่ด้วนความระมัดระวัง มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต
 • ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
 • ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนจัดให้ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
 • ปฏิบัติหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
 • ประสานงานหน่วยงานภายนอกและภายในเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสื่อสารผู้ถือหุ้น นักลงทุนและหน่วยงานภายนอกเพื่อ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

Qualifications

 • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์, บัญชีการเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการบริษัท (มหาชน) อย่างน้อย 1-2 ปี
 • เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฏหมายหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายมหาชน
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและ ภายนอกบริษัท
 • สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply this Job

Available Positions: 1 Position(s)

Education

 • ปวช, ปวส, อนุปริญญา

Qualifications

 • เพศ ชาย หญิง อายุ 18-35 ปี
 • มีทักษะการเจรจา
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

Job description

 • งานประจำ
 • เจรจา, ติดตาม, ทวงถามทางโทรศัพท์

Salary

 • ตามตกลง + ค่าคอมมิชชั่น
Apply this Job

Application Form

Attach file (Maximum file: 4MB. The .doc, .docx and .pdf are allowed)