บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)

ได้ดําเนินธุรกิจให้บริการเจรจา ติดตาม ทวงถาม และเร่งรัดหนี้

มาเป็นระยะเวลากว่า 23 ปี

ต่อมา ใน พ.ศ. 2559 บริษัทได้จัดตั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม เพื่อขยายขอบเขต การให้บริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่บริษัทให้บริการเจรจาติดตาม ทวงถาม และเร่งรัดหนี้

Our Businesses

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้และความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องโดยจะมุ่งสร้างการเติบโตของรายได้ที่มาจากการลงทุนและบริหารหนี้สินที่มีหลักประกันควบคู่ไปกับหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน และบริการอื่นๆ ที่เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน

Chayo Group Public Company Limited

ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามหนี้
ให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้แก่สถาบันการเงิน (ธนาคาร พาณิชย์) และบริษัททั่วไป (บริษัทเอกชนในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Chayo Property and Service Company Limited

ธุรกิจให้บริการระบบข้อมูล
CPS ได้ดําเนินการให้บริการระบบข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ผ่านทางระบบโทรศัพท์เพื่อแจ้งข้อมูลต่าง ๆ และขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า และให้บริการติดตามทวงถามหนี้ให้กับบริษัทเอกชนทั่วไป (รวมถึงติดตามและทวงถามหนี้ให้กับบริษัทในเครือด้วย)

Chayo Asset Management Company Limited

ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
CHAYO ASSET MANAGEMENT และ CHAYO JV ประกอบธุรกิจซื้อหนี้ฯ จากสถาบันฯ การเงินมา บริหารฯ และจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ สถาบัน ผู้ขาย และลูกหนี้ ด้วยการติดตาม หรือการปรับลดมูลค่าหนี้ หรือการเจรจาประนอมหนี้หรืองานคดี รวมทั้งการริบทรัพย์ และการขายทอดตลาดหลักประกัน ทั้งบริษัทฯ กระทําภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยและการรักษาภาพลักษณ์ของผู้ขายเป็นสําคัญ

Chayo Capital Company Limited

ธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ
บริษัทได้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลชนิดไม่มีหลักประกัน ซึ่งถูกกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและสินเชื่อชนิดที่มีหลักประกัน ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

555 Service Company Limited

ธุรกิจบริการให้คําปรึกษาด้านแรงงาน
เราคือมืออาชีพ ที่ได้รับการไว้วางใจ ในด้านแรงงาน และการจัดหางาน

Chayo JV Company Limited

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย เจวี จำกัด เป็นบริษัท บริหารสินทรัพย์ ในเครือของ ชโย กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับลงทุนซื้อหนี้ประมูลหนี้ประมูลหนี้ขนาดใหญ่จากสถาบันการเงินมาบริหาร