บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)

ได้ดําเนินธุรกิจให้บริการเจรจา ติดตาม ทวงถาม และเร่งรัดหนี้

มาเป็นระยะเวลากว่า 23 ปี

ต่อมา ใน พ.ศ. 2559 บริษัทได้จัดตั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม เพื่อขยายขอบเขต การให้บริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่บริษัทให้บริการเจรจาติดตาม ทวงถาม และเร่งรัดหนี้

ธุรกิจของเรา

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้และความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องโดยจะมุ่งสร้างการเติบโตของรายได้ที่มาจากการลงทุนและบริหารหนี้สินที่มีหลักประกันควบคู่ไปกับหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน และบริการอื่นๆ ที่เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน

บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามหนี้
ให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้แก่สถาบันการเงิน (ธนาคาร พาณิชย์) และบริษัททั่วไป (บริษัทเอกชนในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ชโย พร็อพเพอตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ธุรกิจให้บริการระบบข้อมูล
CPS ได้ดําเนินการให้บริการระบบข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ผ่านทางระบบโทรศัพท์เพื่อแจ้งข้อมูลต่าง ๆ และขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า และให้บริการติดตามทวงถามหนี้ให้กับบริษัทเอกชนทั่วไป (รวมถึงติดตามและทวงถามหนี้ให้กับบริษัทในเครือด้วย)

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด

ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
CHAYO ASSET MANAGEMENT และ CHAYO JV ประกอบธุรกิจซื้อหนี้ฯ จากสถาบันฯ การเงินมา บริหารฯ และจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ สถาบัน ผู้ขาย และลูกหนี้ ด้วยการติดตาม หรือการปรับลดมูลค่าหนี้ หรือการเจรจาประนอมหนี้หรืองานคดี รวมทั้งการริบทรัพย์ และการขายทอดตลาดหลักประกัน ทั้งบริษัทฯ กระทําภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยและการรักษาภาพลักษณ์ของผู้ขายเป็นสําคัญ

บริษัท ชโย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ
บริษัทได้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลชนิดไม่มีหลักประกัน ซึ่งถูกกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและสินเชื่อชนิดที่มีหลักประกัน ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท 555 เซอร์วิส จำกัด

ธุรกิจบริการให้คําปรึกษาด้านแรงงาน
เราคือมืออาชีพ ที่ได้รับการไว้วางใจ ในด้านแรงงาน และการจัดหางาน

บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จำกัด

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย เจวี จำกัด เป็นบริษัท บริหารสินทรัพย์ ในเครือของ ชโย กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับลงทุนซื้อหนี้ประมูลหนี้ประมูลหนี้ขนาดใหญ่จากสถาบันการเงินมาบริหาร