เราคือมืออาชีพในการบริหารหนี้

พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชน บริหารสินทรัพย์ให้ก้าวหน้า ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ธุรกิจของเรา

ธุรกิจให้บริการเจรจารติดตาม ทวงถามและเร่งรัดหนี้
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้ที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ เช่นหนี้บัตรเครดิต หนี้เงินกู้ส่วนบุคคล หนี้ค่าสาธารณูปโภค
ธุรกิจให้บริการข้อมูล Call Center
เป็นผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า / หรือจำหน่ายสินค้าและบริการให้กับผู้ว่าจ้างและให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้
ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ประกอบธุรกิจซื้อหนี้จากสถาบันการเงินมาบริหาร และจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ระบบเศรษฐกิจ
ธุรกิจปล่อยสินเชื่อทั้งแบบที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน
ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันสินเชื่อส่วนบุคคลชนิดไม่มีหลักประกัน
ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
เราคือมืออาชีพที่ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการคำปรึกษาด้านแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเราให้บริการแรงงานทุกระดับตั้งแต่พนักงาน จนถึงระดับผู้บริหาร
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย เจวี จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับลงทุนซื้อหนี้/ ประมูลหนี้ขนาดใหญ่จากสถาบันการเงินมาบริหาร
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชโย พร็อพเพอตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด
บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด
บริษัท 555 เซอร์วิส จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย เจวี จำกัด
ลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้
เอกสารล่าสุด
แบบ 56-1 One Report ปี 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567