บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย เจวี จำกัด

ประกอบธุรกิจซื้อหนี้จากสถาบันการเงินมาบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเจรจาหาทางออกให้กับลูกหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และอาจดำเนินการฟ้องการจนถึงบังคับคดี โดยเราดำเนินการที่เน้นช่วยให้ลูกหนี้สามารถปลดเครดิตบูโร แก้เครดิตให้พ้นสภาพการเป็นหนี้เสีย กลับมามีเครดิตที่ดีได้อีกครั้ง

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

บริษัทลงทุนซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์มาบริหาร โดยวิธีการยื่นประมูลราคา บริษัทได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการประกอบธุรกิจตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในกรณีที่เป็นการประมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน เพื่อบริหารจัดการดำเนินคดี การขายทอดตลาดหลักประกัน การซื้อหลักประกันเข้ามาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือเพื่อปรับปรุงพัฒนาเพื่อขายต่อไป คือทำให้หนี้เสียหรือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ กลับมาเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีขึ้นมาได้