งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2567
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
แบบ 56-1 One Report ปี 2566
งบการเงิน
ประจำปี 2566
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2566
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
เอกสารนำเสนอ
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2566
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2566
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2566
เว็บแคสต์
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2566
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2566
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
แบบ 56-1 One Report 2565
งบการเงิน
ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3/2565
ไตรมาสที่ 2/2565
ไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3/2565
ไตรมาสที่ 2/2565
ไตรมาสที่ 1/2565
เอกสารนำเสนอ
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2565
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2565
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565
เว็บแคสต์
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2565
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565