บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชโย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจการปล่อยสินเชื่อทั้งแบบที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบกิจการ บริษัทดำเนินภายใต้การกํากับจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ธุรกิจให้การปล่อยสินเชื่อ (ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน)

ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันประเภท NANO FINANCE และ PERSONAL LOAN ส่วนสินเชื่อกลุ่มมีหลักประกัน ส่วนใหญ่บริษัทจะเลือกปล่อยบนหลักประกันที่เป็นที่ดินที่มีศักยภาพ โดยให้ LTV อยู่ที่ประมาณ 40% - 60%และกลุ่มพนักงานที่มีรายได้ประจําหรือมีเงินเดือน เช่น พนักงานโรงงาน พนักงาน Office เป็นต้น

เข้าสู่เว็บไซต์