บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

เป็นผู้นำในการให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์และบริษัททั่วไป (บริษัทเอกชน ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และธุรกิจสาธารณูปโภค ทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) รวมถึงการประมูลซื้อหนี้ และบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งประเภทที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันที่ประมูลซื้อได้จากบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและ ไม่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย