นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ประธานกรรมการ

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็นเวลากว่า 3 ปีกว่าแล้ว ที่ประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับ สถานการณ์แพร่ระบาด ของโควิด 19 ทําให้พฤติกรรม ของผู้บริโภค และรูปแบบการทําธุรกิจของผู้ประกอบการ เปลี่ยนแปลงไปเป็นวิถี New Normal อย่างเห็นได้ชัด โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา มีบทบาทรวมถึงเข้ามาเพิ่ม ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการ ทํางานมากขึ้นใน ช่วงของการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ หรือ โควิด 19 ที่ผ่านมา CHAYO ได้พิสูจน์ให้ เห็นแล้วว่า บริษัทสามารถปรับตัว และแก้ไขวิกฤติให้เป็นโอกาสได้อย่างดี ส่งผลให้ในช่วงการแพร่ระบาด ของโควิด 19 หรือในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทก็มีการเจริญเติบโต อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดในปี 2565 บริษัทมีรายได้และผลกําไรสุทธิ จากการดําเนินงานเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 38.70 และ 23.61 ตามลําดับ โดยบริษัทกําไรสุทธิในปี 2565 อยู่ที่ จํานวน 274.46 ล้านบาท

สําหรับแผนการเติบโตในปี 2566 บริษัทวางเป้าหมายการเติบโตของรายได้รวม ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยมีแผนที่จะลงทุนซื้อหนี้เสียเข้ามาเพิ่มเติมอีกประมาณ 2,000 - 3,000 ล้านบาท (รวม Chayo JV) โดยคาดว่าในปี 2566 ยังเป็นโอกาส ของบริษัทในการซื้อหนี้เสียหรือ NPL เข้ามาบริหารอย่าง ต่อเนื่อง จากการคาดการณ์ ว่าน่าจะมีหนี้เสียไหลเข้าสู่ระบบเพิ่มมากขึ้นในปี 2566 จากการสิ้นสุดมาตราการ การช่วยเหลือในด้านธุรกิจปล่อยสินเชื่อ บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตร้อยละ 100 โดยวางแผนการปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่มอีกประมาณ 600 - 1,000 ล้านบาท

ในสภาวะวิกฤติที่ประเทศกําลังเผชิญอยู่นี้ บริษัทในฐานะผู้บริหารหนี้และจัดการ สินทรัพย์มืออาชีพ มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยขับ เคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินไปข้างหน้าได้ อย่างไม่สะดุด ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือให้ลูกค้า ได้กลับมามีอิสรภาพทางการเงินและสามารถเข้าถึง แหล่งเงินทุนที่ถูกต้องโดยไม่ต้อง พึ่งพาหนี้นอกระบบ การขับเคลื่อนและ/หรือพัฒนาทรัพย์สินด้อย คุณภาพ ให้กลับมา การหมุนเวียนในตลาดได้อีกครั้ง ทําให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ประชาชน และเศรษฐกิจเดินหน้าหรือเจริญเติบโตได้ต่อไป

การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน รับผิดชอบต่อลูกค้า สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ รวมถึงการสร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุน ผู้ถือ หุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสําคัญมาโดยตลอด การดําเนินงาน จะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เลย หากบริษัทไม่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้ว่าจ้าง สถาบันการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น CHAYO ขอใช้โอกาสนี้ แสดงความขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นใน การดําเนินงานและบริหารงาน ของ CHAYO ตลอดมา โดยเราจะปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่ การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผล ตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อไป