จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ

กฏบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

นโยบายและระเบียบปฏิบัติ

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการจ่ายปันผล
นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายการแจ้งบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เอกสารบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท