บริษัท ชโย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้าน คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ ดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ในเรื่องดังต่อไปนี้

นโยบายการดำเนินธุรกิจและการป้องกันการทุจริต

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการรับข้อร้องเรียน
นโยบายการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น