ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มี.ค. 2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
15,720
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.99
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14 มี.ค. 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
12,650
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
55.59

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ 377,074,091 33.16
2. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 72,676,971 6.39
3. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 39,717,179 3.49
4. นายสมยศ มั่นนิธิวรกุล 32,470,800 2.86
5. นายณัฐวัช ยศะสินธุ์ 28,845,710 2.54
6. นางสุภา สุพรรณธะริดา 20,400,000 1.79
7. นางวราณี เสรีวิวัฒนา 19,130,578 1.68
8. นายวิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์ 11,950,000 1.05
9. นายธิติ ยศะสินธุ์ 11,048,337 0.97
10. นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 10,315,482 0.91