รายได้จากการดำเนินธุรกิจ
หน่วย: ล้านบาท
รายได้ กำไรสุทธิ และ อัตรากำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท / %
สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย: %

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566

รายการ 2563 2564 2565 9M2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2,810.85 5,089.88 7,203.37 8,644.32
หนี้สินรวม 1,664.28 1,631.89 3,361.56 4,472.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,130.42 2,586.98 2,948.99 3,227.50
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 352.80 480.98 533.20 557.45
รายได้รวม 520.38 805.79 1,057.11 1,119.10
กำไรสุทธิ 155.35 219.00 251.20 271.22
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.22 0.24 0.24 0.24
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 10.70 9.63 8.29 9.41
ROE(%) 14.67 11.78 9.08 11.72
อัตรากำไรสุทธิ(%) 29.75 27.56 25.96 27.54