วิสัยทัศน์

เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้ ที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน อย่างสร้างสรรค์ เพื่อลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ

อัตลักษณ์

t
Team
เป็นทีมงานบริหารหนี้ที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความ สามารถ และเข้าใจในงาน
r
Responsibility
มีความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ ทุ่มเทต่อบริษัท ลูกค้า และสังคม
u
Unity
ทํางานเป็นหนึ่งเดียวด้วยความขยัน ประหยัด ชื่อสัตย์ อดทน และมีเมตตา
s
Security
มีแผนเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้ธุรกิจดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง (BCP Plan)
t
Technology
ใช้ระบบกระบวนการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทํางาน

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการถือหุ้น

เหตุการณ์สำคัญ

2565
2564
2563
2562
2561
2560
2558
2540
2565
 • 27 เมษายน 2565

  บริษัทมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจํานวน 3.9 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 7.7 ล้านหุ้น และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 20.9 ล้านบาท เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้จ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

 • 27 พฤษภาคม 2565

  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1) หมดอายุเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

 • 27 ธันวาคม 2565

  บริษัทมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจํานวน 7.5 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 14.9 ล้านหุ้น และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 16.1 ล้านบาท เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้จ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

2564
 • 27 เมษายน 2564

  บริษัทมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจํานวน 5.25 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 10.50 ล้านหุ้น และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 599,987,721.50 บาท เพื่อเป็นการรองรับ (1) การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้จ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้น เมื่อวัน ที่ 21 พฤษภาคม 2564 (2) การออกหุ้นเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (3) การออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1

 • 18 ตุลาคม 2564

  บริษัทมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 2,203.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจําหน่าย จํานวน 4,407 หุ้น และมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 23,500,000 บาท โดยการ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 47,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิและการปรับสิทธิในอนาคตของใบสําคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการปรับสิทธิในอนาคตของใบสําคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และใบสําคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

 • 27 ธันวาคม 2564

  บริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 20,188,128.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40,376,256 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้จ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้น เมื่อวัน ที่ 26 มกราคม 2565

2563
 • 29 เมษายน 2563

  บริษัทมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 126 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrants) และการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 252 ล้านหุ้น จากทุนจดทะเบียนเติม 315.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 441.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายหุ้นปันผล เป็นหุ้นสามัญจํานวน 42 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 • 29 พฤษภาคม 2563

  บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท 555 ช้อปปิ้ง จํากัด ประกอบกิจการขายสินค้าผ่าน Call Center และ/ หรือ TV Shopping และ/หรือช่องทาง Online อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสําอาง เสริมความงาม อาหารและ เครื่องดื่ม เป็นต้น

 • 25 กันยายน 2563

  บริษัทมีมติอนุมัติ จ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 44.10 ล้านหุ้น โดยจ่ายหุ้นปันผลวันที่ 21 ตุลาคม 2563

 • 14 ตุลาคม 2563

  บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ชโย เจวี จํากัด (บริษัทย่อย) วัตถุประสงค์ เพื่อการลงทุน และ/หรือร่วมลงทุนในธุรกิจบริหารทรัพย์สิน และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

 • 21 ตุลาคม 2563

  จดทะเบียนเพิ่มทุน เป็นทุนจดทะเบียนบริษัท 468,298,721.50 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว 352,799,064.50 บาท

 • 25 ธันวาคม 2563

  บริษัทย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ CHAYO จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าชื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

2562
จดทะเบียนเพิ่มทุน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 15.00 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 315.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
2561
 • 22 มีนาคม 2561

  บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และทําการชื้อขายในตลาดเป็นวันแรก

 • 14 กันยายน 2561

  จัดตั้งบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย) วัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ (นาโนไฟแนนซ์, เพอร์ซันนัลโลน)

2560
 • จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลจากบริษัท จำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเปลี่ยนชื่อจากบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัท ชโย กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และ แตกหุ้นสามัญของบริษัทจาก 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็น จำนวน 420,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

 • จดทะเบียนเพิ่มทุน (วันที่ 11 พฤษภาคม 2560) จํานวน 70.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 280.00 ล้านบาท

2558
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นบริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (CHAYO) ปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จํากัด (“Chayo AMC”) และ บริษัท ชโยคอลเซ็นเตอร์ จํากัด (ปัจจุบันชื่อบริษัท ชโย พร้อพเพอร์ตี้ แอนด์เซอร์วิส จํากัด) (“Chayo Property and Service”) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

 • จดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 207.00 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 210.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

2540
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด วันที่ 11 มีนาคม 2540 ด้วยทุนเริ่มแรก 3.00 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท เขียนแอนด์เคลย์ จำกัด โดยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้

รางวัลและเกียรติประวัติ

Best Small Caps Company จาก FinanceAsia Country Awards 2020

งานประกาศรางวัล FinanceAsia Country Awards 2020 จัดโดยนิตยสาร Finance Asia โดยในสาขารางวัลกลุ่ม Asia’s Best Companies ของประเทศไทย

CHAYO ได้รับคัดเลือกเป็น Thailand Best Small Caps Company - Finance Asia’s 20th Best Companies in Asia Poll.

Investor Relations Awards รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์
CHAYO ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น หรือ Outstanding Investor Relations Awards ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในการประกาศผลรางวัล SET AWARDS 2020 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินการธนาคาร ซึ่งนับเป็นรางวัลที่สะท้อนศักยภาพในการบริหารงานของ CHAYO ด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดี
Acquisition of NON-Preforming Loan March 2014
Acquisition of NON-Preforming Loan UnSecured Portfolio in Thailand with Unpaid Principal Balance of THB 17,847,000,000 From KASIKRONTHAI
Acquisition of NON-Preforming Loan June 2012
Acquisition of NON-Preforming Loan UnSecured Portfolio in Thailand with Unpaid Principal Balance of THB 660,589,230 From Thanachart bank
Excellent Preformance Award For AOP 2010
In recognifion of target Achievement During 1 January - 31 December 2010 From HSBC
Acquisition of NON-Preforming Loan August 2010
Acquisition of NON-Preforming Loan UnSecured Portfolio in Thailand with Unpaid Principal Balance of THB 4,470,000 From Standard Chartered
Acquisition of NON-Preforming Loan August 2009
Acquisition of NON-Preforming Loan UnSecured Portfolio in Thailand with Unpaid Principal Balance of THB 9,941,400 From Cetelem
Excellent Preformance Award For AOP 2009
In recognifion of target Achievement During 1 January - 31 December 2008 From HSBC
Excellent Preformance Award For AOP 2008
In recognifion of target Achievement During 1 January - 31 December 2009 From HSBC
Excellent Preformance Award For AOP 2007
n recognifion of target Achievement During 1 January - 31 December 2007 From HSBC
คุณภาพการจัดเก็บหนี้ดีเด่น ประจำปี 2544
คุณภาพการจัดเก็บหนี้ดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2554 Form AIS