การแจ้งความจำนงใช้สิทธิ
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (CHAYO-W3)
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (CHAYO-W3)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (CHAYO-W3)