บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด

ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ ซื้อหนี้จากสถาบันการเงินมาบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับระบบเศรษฐกิจ ด้วยการติดตามเจรจาทวงถาม และการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้า หรือการเจรจาประนอมหนี้ เราให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ทวงถามแบบปกติจนถึงขั้นการบังคับใช้กฏหมาย โดยการสืบทรัพย์ยึดทรัพย์และบังคับคดี

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

บริษัทลงทุนซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์มาบริหาร ซึ่งบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการประกอบธุรกิจตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในกรณีที่เป็นการประมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งแบบที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดยบริหารจัดการจนถึงการดำเนินคดี การขายทอดตลาดหลักประกัน การซื้อหลักประกันเข้ามาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อปรับปรุง และ/หรือ พัฒนาเพื่อขายและเจรจาในราคาที่เหมาะสม